سیستم نیمه اتوماتیک الکتروفورز ژل آگارز Hydrasys2

دستگاه نیمه اتوماتیک ژل آگارز مدل Hydrasys2 Scan Focusing

این دستگاه قادر به انجام تست های الکتروفورز روتین و تخصصی همچون الیگوکلونال بندهای مایع نخاع ، ترشحات بینی ، تست های اختصاصی ادرار ، جداسازی پروتئین های با غلظت پایین ، تست های ایمونوفیکسیشن سرم ، ادرار ، مایع نخاع و تست های مربوط به ایزوآنزیم ها میباشند.

این دستگاه از سه قسمت داخلی مستقل تشکلیل شده است که میتوانند به طور موازی مورد استفاده قرار بگیرند. بخش اول دستگاه واحد جداسازی باندها ، بخش میانی دستگاه واحد رنگ آمیزی ژل و بخش نهایی شامل یک اسکنر بسیار قوی جهت خوانش و رسم منحنی برای باندهای رنگ امیزی شده میباشد.

در حال حاضر این دستگاه کمک بسزایی در انجام تست های OCB مایع نخاع و SDS ادرار و تست Beta2 Transferrin جهت تشخیص مایع نخاع در ترشح بینی در ایران دارد.

دریافت کاتالوگ