سیستم تمام اتوماتیک الکتروفورز Capillarys3 OCTA

نسل سوم دستگاه تمام اتوماتیک الکتروفورز با تکنولوژی کپیلاری – مدل هشت کاناله

این دستگاه قادر به انجام تست های هموگلوبین A1c ، واریانت های مختلف هموگلوبین ، پروتئین های سرم و ادرار و تست ایمونوالکتروفورز میباشد.

سرعت انجام تست برای گروه هموگلوبین 43 تست در ساعت ، برای تست های پروتئین 80 تست در ساعت و برای تست های ایمونوالکتروفورز 10 تست در ساعت میباشد.

تشخیص و شناسایی اولیه باندها توسط نرم افزار و تایید نهایی نتایج توسط کاربر انجام میشود.

مواد مطرفی دستگاه شامل محلول بافر ، محلول های شستشو ، کاپ مخصوص و کنترل و کالیبراتور مورد نیاز هر تست میباشد.

دستگاه دارای کلیه تاییدیه های بین المللی از قبیل FDA , CE و دارای تاییدیه از آزمایشگاه مرجع سلامت است.

دریافت کاتالوگ