سوالات متداول

نحوه عقد قراردادهای اجاره به شرط تملیک تجهیزات چگونه است؟

با توجه به شرایط کمپانی و ظرفیت خالی موجود در انبار تجهیزات امانی ، در صورتی که آزمایشگاه تعداد مورد نظر تست های مربوط به دستگاه را در ماه دارا باشد قراردادی بین شرکت و آزمایشگاه منعقد و تجهیزات به آزمایشگاه انتقال داده میشود. طبق مفاد قرارداد ، پس از مدت 5 سال و انجام کلیه تعهدادت خرید تعیین شده در قرارداد ، مالکیت دستگاه به آزمایشگاه واگذار خواهد شد.