یک از نقاط قوت شرکت فردآور آزما ایرانیان ، پشتیبانی علمی و آموزشی محصولات در بخش های مختلف مانند کمک به تفسیر نتایج الکتروفورز ، تست های انعقادی ، تست های مولکولی ، نتایج کنترل کیفی، تهیه کامنت های مناسب برای بیمار ، ارائه به روز مطالب آموزشی و تکمیلی توسط نرم افزارهایی همچون Anydesk و شبکه های اجتماعی مانند Whatsapp  یا تلگرام و مشاوره های تلفنی و آمورش های مجدد به پرسنل جدید مراکز می باشد ، هم اکنون بیش از 500 مرکز از خدمات این بخش در حال استفاده می باشند.

نرم افزار Anydesk